શું તમે ગરુડ પુરાણ કહે છે કે મૃત્યુ પછી આત્મા સાથે આવું આવું થાય છે કે જાણીને તમે ચોંકી જશો - Aapni Vato

શું તમે ગરુડ પુરાણ કહે છે કે મૃત્યુ પછી આત્મા સાથે આવું આવું થાય છે કે જાણીને તમે ચોંકી જશો

ગરુડ પુરાણ હિંદુ ધર્મના 18 પુરાણોમાંનું એક છે. આ પુરાણમાં ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાના વાહન ગરુડને જીવન અને મૃ@ત્યુનું રહસ્ય જણાવ્યું છે. આ પુરાણમાં મનુષ્યને તેના કર્મો પ્રમાણે મળનારી સ@જા પણ જણાવવામાં આવી છે.

આ પુરાણ કહે છે કે કોઈ પણ ભોગે પોતાના કર્મોનું પરિણામ ભો@ગવ@વું જ પડે છે. જીવનમાંથી છટકી જવાની કોશિશ કર્યા પછી પણ વ્યક્તિ તેમાંથી છટકી શકતી નથી, પરંતુ આ@ત્મહ@ત્યાનું પરિણામ વધુ પીડાદાયક હોય છે.

આ@ત્મહ@ત્યા કોઈ પણ રીતે મુક્તિ લાવી શકતી નથી. વિષ્ણુ પુરાણમાં, શ્રી કૃષ્ણએ મોક્ષ મેળવવા માટે આધ્યાત્મિક સાધના કરવાનું જ્ઞાન આપ્યું છે અને આ@ત્મહ@ત્યા નહીં.

ગરુડ પુરાણમાં આ@ત્મહ@ત્યાની સજા શું છે તે વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે કે આવા લોકોની આત્માને ભારે યા@તનાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. તેઓ એવી દુનિયામાં જાય છે જ્યાં ન તો પ્રકાશ હોય છે અને ન તો પાણી.

સ્વયં પાણી માટે ત@ડપતો રહે છે અને પોતાનાં કરેલાં કાર્યોને યાદ કરીને રડતો રહે છે. જે માણસ આ@ત્મહ@ત્યા કરે છે, અજ્ઞાન અને અંધકારથી ભરેલો, સૂર્યપ્રકાશથી રહિત છે, તે અસુર્ય નામની દુનિયામાં જાય છે.

શાસ્ત્રો અનુસાર જે સ@મસ્યા@ઓમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે વ્યક્તિ આ@ત્મહ@ત્યા કરે છે, તેનો ઉકેલ તેને જીવતો હોય તો જ મળી શકે છે, પરંતુ આ@ત્મહ@ત્યા કરવાથી અનંત વે@દનાઓનું જીવન શરૂ થાય છે. ભગવાને બનાવેલા નિયમો તો@ડવાની સ@જા તેમને વારંવાર ભો@ગવવી પડે છે.

હિંદુ ધર્મની માન્યતાઓ અનુસાર આ@ત્મહ@ત્યા પછી આ@ત્માને ભૂત, પ્રેત અને પિશા@ચ જેવા અનેક પ્રકારોમાં ભટકવું પડે છે. જો આ@ત્મહ@ત્યા પહેલા વ્યક્તિની કોઈ ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ હોય તો તેને પૂર્ણ કરવા માટે તેણે નવો જન્મ લેવો પડે છે. આ દરમિયાન આત્માને અનેક પ્રકારના ન@રકમાંથી પસાર થવું પડે છે.

એવી ધાર્મિક માન્યતાઓ છે કે આ@ત્મહ@ત્યા કરનાર વ્યક્તિની આત્મા ન તો સ્વર્ગમાં જઈ શકે છે, ન ન@રકમાં, ન તો તે પોતાનું ગુમાવેલું જીવન પાછું મેળવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, તે આત્મા સંતુલનમાં અટકી જાય છે અને તેનું વાસ્તવિક જીવન પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી સંયમિત જીવન જીવતા અંધકારમાં ભટકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *